[ Drukuj ]

Aktualności

I. Stypendia szkolne

 1. Kiedy można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wnioski będą wydawane od 01.08.2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2020 r. (faktury za Internet od dnia 01.09.2020 r.)

 1. Gdzie można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, ul. Bielska 2 34-312 Międzybrodzie Bialskie.

 1. Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • Oświadczenie o wysokości otrzymanych dochodów netto  z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2020 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • zaświadczenie z zakładu pracy,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
 • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z MOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
 • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa), gdy była prowadzona w 2020 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.
 1. Prawo do otrzymania stypendium w 2020 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 528 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
 2. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie:

II. Zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej, niż 620 zł).

Wniosek o stypendium szkolne

 

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W ROKU 2017

Informacja o zasadach dofinansowania

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis

Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownimiem młodocianym

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Czernichów

można składać

w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie (siedziba w Międzybrodziu Bialskim ul. Bielska 2)

DO 15 WRZEŚNIA 2017R.

(w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych

i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2017r.)

Informacja o zasadach przyznawania stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018

 

 

01.08.2016 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Szcegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"

Wniosek wyprawka - pobierz

Oświadczenie o dokonaniu zakupu - pobierz

 

04.08.2015 r.

Wyprawka szkolna 2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 R. - „WYPRAWKA SZKOLNA” - pobierz

Wniosek wyprawka - pobierz 1, pobierz 2

04.08.2015 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - Stypendia i ZasiłkiSzkolne - w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o składaniu wniosków w terminie od 01.09.2015 do 15.09.2015 r. - pobierz

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie gminy Czernichów - pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - pobierz

Katalog wydatków podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego - pobierz


06.03.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostawy artykułów ogólnospożywczych dla jednostek oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

27.02.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

25.02.2014 r.

Ogłoszenie Nr 64950-2014 dotyczące Dostawy artykułów ogólnospożywczych dla Jednostek Oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla dostawy artykułów ogólnospożywczych dla jednostek oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

24.02.2014 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZOD.424.1.14 w zakresie części 2 - dostawa artykułów ogólnospożywczych - pobierz

21.02.2014 r.

Zmiana treści SIWZ w poz. 28  w zakresie części 2 dostawa  artykułów ogólnospożywczych - pobierz

19.02.2014 r.

Ogószenie nr 59028 - 2014 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dostawy artykułów żywnościowych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów - w zakresie części 1 mrożone artykuły spożywcze - pobierz

19.02.2014 r.

Wyjaśnienie treśći SIWZ dla dostawy artykułów żywnościowych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów, w zakresie części 1 mrożone artykuły spożywcze - pobierz

15.02.2014 r.

Ogłoszenie nr 53822-2014 Dostawa artykułów żywnościowych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów -pobierz

15.02.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla ogłoszenia o zamówieniu Dostawy artykułów żywnościowych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

15.02.2014 r.

Ogłoszenie nr 53824 - 2014 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dostawy artykułów żywnościowych dla Placówek Oświatowych Gminy Czernichów - pobierz

04.11.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę bonów towarowych dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie - pobierz

 

24.10.2013 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ dot. dostawy bonów towarowych dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie - pobierz

22.10.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy bonów towarowych dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla dostawy bonów towarowych wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 oraz projektem umowy - pobierz

 

15.10.2013 r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz

27.09.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy artykułów biurowych na potrzeby programu pn. "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów". - pobierz

SIWZ dla dostawy artykułów biurowych - pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 4a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - pobierz

 

26.09.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY PROGRAMU "BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ - PROGRAM WSPARCIA I ROZWOJU GIMNAZJALISTÓW GMINY CZERNICHÓW" - pobierz

 

 

25.09.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy artykułów biurowych na potrzeby programu pn. "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

SIWZ dla dostawy artykułów biurowych - pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz

Załącznik 1a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 4a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - pobierz

 

13.08.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy dydaktycznych: książek, EDU - ROMów, wyposażenia pracowni chemicznej w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

13.08.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 2 szt. laptopów, 2 szt. skanerów, 2 szt. aparatów cyfrowych, 2 szt. drukarek z tonerami, 2 szt. tablic interaktywnych z oprogramowaniem oraz tonerów do trzech urządzeń w ramach programu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

 

12.08.2013 r.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy  artykułów spożywczych do szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Czernichów tj.:

Artykuły ogólnospożywcze:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy art. ogólnospożywczych - pobierz

formularz cenowy  - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (art. ogólnospożywcze) - pobierz

wzór umowy na dostawę artykułów ogólnospożywczych - pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Mięso i wędliny:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mięsa i wędlin - pobierz

formularz cenowy - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (mięso i wędliny) - pobierz

wzór umowy na dostawę mięsa i wędlin - pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Mrożonki:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mrożonek - pobierz

formularz cenowy - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (mrożonki) - pobierz

wzór umowy na dostawę mrożonek - pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz


26.07.2013 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby programu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" wraz z załącznikiem nr 1 - pobierz

Formularz oferty - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - pobierz

Szczegółowy kosztorys - załacznik nr 3 do zapytania ofertowego - pobierz

Wzór umowy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - pobierz

 

19.07.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 2 szt. laptopów, 2 szt. drukarek laserowych wraz z tonerami, 2 szt. aparatów cyfrowych, 2 szt. skanerów, 2 szt. tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem oraz tonerów do trzech urządzeń - pobierz

wzór umowy dostawy sprzętu - załącznik do zapytania ofertowego - pobierz

formularz ofertowy - zalącznik do zapytania ofertowego - pobierz

 

19.07.2013 r.

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATOWYM UL. BIELSKA 2 34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE W TERMINIE:

OD 01.IX.2013 r. - 16.IX.2013 r.  w godz. 7.00 do 15.00 (dni robocze)

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ OD DNIA 26.VIII.2013 r.

informacja o przyznawaniu stypendium

wniosek o przyznanie stypendium

katalog wydatków

oświadczenie


16.07.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie realizacji dodatkowych zajęć w ramach programu  "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

 

12.07.2013 r.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

Zestawienie ofert cenowych dotyczących realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

 

11.07.2013 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczacego przedstawienia oferty cenowej na dostawę 2 szt. laptopów, 2 szt. drukarek laser kolor z tonerami, 2 szt. aparatów cyfrowych, 2 szt. skanerów, 2 szt. tablic interaktywnych z oprogramowaniem oraz tonerów do trzech urządzeń - pobierz

 

27.06.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 2 szt. laptopów, 2 szt. drukarek laser kolor z tonerami, 2 szt. aparatów cyfrowych, 2 szt. skanerów, 2 szt. tablic interaktywnych z oprogramowaniem oraz tonerów do trzech urządzeń - pobierz

wzór umowy dostawy sprzętu - załącznik do zapytania ofertowego - pobierz

Formularz ofertowy - załącznik do zapytania ofertowego - pobierz

 

21.06.2013 r.

Zapytanie o cenę na realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2012 Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim - pobierz

Załącznik do zapytania o cenę na realizację zajęć dodatkowych - formularz ofertowy - pobierz

Załącznik do zapytania o cenę na realizację zajęć dodatkowych - wzór umowy - pobierz

10.06.2013 r.

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia na realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

Załącznik do zapytania w celu oszacowania wartości zamówienia na realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu "Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów" - pobierz

 

24.10.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy bonów towarowych dla Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie - pobierz

SIWZ wraz z załącznikami od nr 1- 6 oraz wzór umowy dla dostawy bonów towarowych - pobierz

12.09.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

29.08.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację" - pobierz

SIWZ dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację" - pobierz

Załącznik nr 1 formularz oferty: pobierz

Załącznik nr 1a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1b do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2: oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1-4 - pobierz

Załącznik nr 2a: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

Załącznik nr 3: wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 4: wykaz wykonanych dostaw: pobierz

Załącznik nr 4a: oświadczenie innego podmiotu: pobierz

Załącznik nr 5: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz

 

 

28.08.2012 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację." - pobierz

 

23.08.2012 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację" - pobierz

 

17.08.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację"

Ogłoszenie nr 178111 - 2012

SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację" - pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty - pobierz

Załącznik nr 1a do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1b do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 2: oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 - 4 - pobierz

Załącznik nr 2a: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz

Załącznik nr 3: wzór umowy - pobierz

Załącznik nr 4: wykaz wykonanych dostaw - pobierz

Załącznik nr 4a: oświadczenie innego podmiotu - pobierz

Załącznik nr 5: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz

03.08.2012 r.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie informuje, że w bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Poniżej szczegółowe informacje do pobrania:

Informacja o warunkach uzyskania dofinansowania,

Wniosek o przyznanie dofinansowania,

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza,

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis,

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

 

03.08.2012 r.

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU 2012

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2012/2013. Wnioski należy składać do dnia 14.09.2012 r. – info. do pobrania

wniosek - pobierz

03.08.2012 r.

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATOWYM UL. BIELSKA 2 34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE W TERMINIE:

OD 01.IX.2012 r. - 17.IX.2012 r.  w godz. 7.00 do 15.00 (dni robocze)

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ OD DNIA 27.VIII.2012 r.

informacja o przyznawaniu stypendium

wniosek o przyznanie stypendium

katalog wydatków

oświadczenie

 

02.08.2012 r.

III ZAPYTANIE OFERTOWE– Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

w ramach projektu pt. „Akademia rozwoju - lepszy start w edukację”

(nr Projektu: WND-POKL.09.01.02-24-024/11), realizowanego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie zaprasza do składania ofert zawierających oszacowanie kosztu usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie następujących zajęć pozalekcyjnych:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz

2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim i Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - pobierz

4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

5. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim - pobierz

6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych wSzkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz

8. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim i Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

9. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania u dzieci szczególnie uzdolnionych - pobierz

Wzór umowy zlecenia - pobierz


Termin składania ofert upływa dnia 14 sierpnia 2012 r. do godz. 14.30

 

25.07.2012 r.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami), Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy  artykułów spożywczych do szkół i przedszkoli w Gminie Czernichów tj.:

Artykuły ogólnospożywcze:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy art. ogólnospożywczych - pobierz

zestawienie cenowe artykułów spożywczych - pobierz

wzór umowy na dostawę artykułów ogólnospożywczych - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (art. ogólnospożywcze) - pobierz

wyniki - pobierz

Mięso i wędliny:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mięsa i wędlin - pobierz

zestawienie cenowe mięsa i wędlin - pobierz

wzór umowy na dostawę mięsa i wędlin - pobierz

formularz ofertowy (mięso i wędliny) - pobierz

wyniki - pobierz

Mrożonki:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mrożonek - pobierz

zestawienie cenowe mrożonek - pobierz

wzór umowy na dostawę mrożonek - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (mrożonki) - pobierz

wyniki - pobierz

Nabiał i artykuły mleczarskie:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy nabiału - pobierz

zestawienie cenowe nabiału - pobierz

wzór umowy na dostawę nabiału - pobierz

formularz ofertowy (nabiał) - pobierz

wyniki - pobierz

Warzywa i owoce:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy warzyw - pobierz

zestawienie cenowe warzywa - pobierz

wzór umowy na dostawę warzyw - pobierz

formularz ofertowy (warzywa) - pobierz

wyniki - pobierz

Pieczywo i artykuły piekarnicze:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pieczywa - pobierz

zestawienie cenowe pieczywa - pobierz

wzór umowy na dostawę pieczywa - pobierz

formularz ofertowy (pieczywo) - pobierz

wyniki - pobierz

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami), Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy  artykułów biurowych oraz środków czystości do szkół i przedszkoli w Gminie Czernichów tj.:

Artykuły biurowe:

zapytanie ofertowe dotyczące dostaw artykułów biurowych - pobierz

zestawienie cenowe artykułów biurowych - pobierz

wzór umowy na dostawę artykułów biurowych - pobierz

formularz ofertowy (art. biurowe) - pobierz

wyjaśnienie - pobierz i uzupełniony formularz ofertowy - pobierz

wyniki - pobierz

Środki czystości:

zapytanie ofertowe dotyczące dostaw środków czystości - pobierz

zestawienie cenowe środków czystości - pobierz

wzór umowy na dostawę środków czystości - pobierz

formularz ofertowy (środki czystości) - pobierz

wyniki - pobierz

10.07. 2012 r.

II ZAPYTANIE OFERTOWE– Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

w ramach projektu pt. „Akademia rozwoju - lepszy start w edukację”

(nr Projektu: WND-POKL.09.01.02-24-024/11), realizowanego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie zaprasza do składania ofert zawierających oszacowanie kosztu usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie następujących zajęć pozalekcyjnych:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - pobierz

2. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - pobierz

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - pobierz

4. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - pobierz

5. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - pobierz

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania u dzieci szczególnie uzdolnionych - pobierz

Wzór umowy zlecenia - pobierz

25.06.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.)

Gminny zespół Oświatowy w Czernichowie , ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

w ramach projektupt. "Akademia rozwoju - lepszy start w edukację"

(nr projektu: WND-POKL.09.01.02-24-024/11), realizowanego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę czernichów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róznic w jakości usług edukacyjnych.

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w czernichowie zaprasza do składania ofert zawierających oszacowanie kosztu usługi edukacyjnej obejmujacej prowadzenie następujących zajęć pozalekcyjnych:

 1. Zajęcia dla dziecize specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzybrodziu bialskim - pobierz
 2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w szkole Podstawowej w Miedzybrodziu Zywieckim i Szkole podstawowej w Czernichowie - pobierz
 3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - pobierz
 4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej w czernichowie - pobierz
 5. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim - pobierz
 6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz
 7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz
 8. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim i Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz
 9. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz
 10. Zajęcia rozwijajace zainteresowania u dzieci szczególnie uzdolnionych - pobierz

 

Wzór umowy zlecenia - pobierz

Termin składania ofert upływa dnia 06 lipca 2012 r. do godz. 14.30