Do zadań nauczyciela realizującego zajęcia w ramach projektu należy:

-  realizacja zajęć zgodna z programem opracowanym w ramach projektu,

-  prowadzenie dziennika zajęć i list obecności uczniów,

-  obserwacja uczniów w postępach dokonywanych w nauce oraz ich postaw i motywacji do nauki, zgodnie z rezultatami miękkimi projektu,

-  sporządzanie sprawozdań semestralnych dotyczących ilości zrealizowanych godzin zajęć i liczby uczniów uczestniczących w zajęciach,

-  rzetelne i terminowe składanie u kierownika projektu rachunków, sprawozdań z  liczby zrealizowanych zajęć, rozliczenia czasu pracy i innych dokumentów,

-   współpraca z kierownikiem,

Rozliczenie zrealizowanych zajęć prowadzone jest w oparciu o sporządzoną dokumentację, na którą składają się listy obecności uczniów i dziennik lekcyjny.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Dziennik lekcyjny.

2. Harmonogram zajęć.

3. Logotyp.

4. Karta kwalifikująca dziecko do udziału w zajęciach: karta 1 i karta 2

5. Protokół Komisji Rekrutacyjnej.

6. Karta czasu pracy.

7. Rachunek miesięczny.