Szanowni Państwo

W dniu 10 września 2012 r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu pn. „AKADEMIA ROZWOJU – LEPSZY START W EDUKACJĘ”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Chętnych do udziału w zajęciach zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego oraz Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wzorami.

Wszystkie dokumenty dostępne są również w Biurze Projektu  w siedzibie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie, na stronie internetowej gzo.com.pl, a także w sekretariatach szkoły do której uczęszcza uczeń/uczennica zgłaszający/zgłaszająca za pośrednictwem rodzica/opiekuna prawnego chęć uczestnictwa w zajęciach.

W/w formularze należy złożyć osobiście w sekretariatach poszczególnych szkół najpóźniej do dnia 21 września 2012 r.

Zasady rekrutacji zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa
w Projekcie „Akademia rozwoju – start w lepszą edukację” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu  będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans w tym równości płci w kilku etapach:

ETAP 1

wypełnienie i złożenie osobiście w sekretariatach szkół, dokumentów rekrutacyjnych wg wzoru za pośrednictwem rodzica/opiekuna prawnego:

Formularz rekrutacyjny do projektu

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

ETAP 2

Weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym 
przez Komisje Rekrutacyjne w poszczególnych szkołach. Utworzenie listy uczestników projektu wraz z listą rezerwową.

ETAP 3

Poinformowanie osób które zostały umieszczone na listach uczestników
o zakwalifikowaniu do projektu.

W ciągu 3 dni od uzyskania informacji wypełnienie i złożenia osobiście
w sekretariatach szkół, następujących dokumentów:

Deklaracja uczestnika do projektu

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku