Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichów.

W latach 2013, 2014 i 2015 Gmina Czernichów będzie realizowała Projekt Pt.: Budujemy przyszłość - program wsparcia i rozwoju edukacyjnego gimnazjalistów Gminy Czernichóww ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Czernichów oraz uczniów tych szkół – łącznie 170 uczniów. Przewiduje się realizację programów rozwojowych szkół, które ukierunkowane będą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – porozumiewanie się w języku polskim.
  2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyczne.
  3. Prowadzenie zajęć w ramach rozwoju kompetencji kluczowych – informatycznych.
  4. Prowadzenie zajęć przyrodniczo-chemicznych Z naukami ścisłymi za pan brat..
  5. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania fizyką i astronomią.
  6. Doradztwo zawodowe dla uczniów III klas Szkolny Ośrodek Kariery.
  7. Prowadzenie zajęć w ramach rozwoju kompetencji kluczowych - Porozumiewanie się w języku angielskim.

Łączne dofinansowanie realizacji opisanych działań wyniesie 408.664,00 zł. Wkład Gminy do projektu wyniesie 35.536,00 zł.