Projekt „Akademia rozwoju – lepszy start w edukację” jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. w czterech szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Czernichów, tj. w:

-         Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim,

-         Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim,

-         Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim,

-         Szkole Podstawowej w Czernichowie.

Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych podlegających administracyjnie organowi prowadzącemu w Gminie Czernichów. W projekcie weźmie udział 102 uczniów w tym:

-         Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim: 20 uczniów

-         Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim: 21 uczniów

-         Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim: 34 uczniów

-         Szkoła Podstawowa w Czernichowie: 27 uczniów

W terminach zgodnych z kalendarzem szkolnym, zrealizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne zaplanowane w projekcie z zastosowaniem opracowanego programu dydaktycznego wykorzystującego założenia nowej podstawy programowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

Cele szczegółowe Projektu to:

-         zmniejszenie u 99 uczniów klas I-III trudności w zakresie: pisania i czytania, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, wad wymowy, nieprawidłowości zachowania i komunikacji – stosownie do zdiagnozowanych problemów,

-         zmniejszenie wad postawy u 28 uczniów,

-         rozwój uzdolnień u 7 uczniów,

-         udostępnienie każdemu uczniowi objętemu wsparciem w ramach projektu oferty zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami a także możliwościami edukacyjnymi
i rozwojowymi,

-         podniesienie jakości nauczania indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem,
w związku z wyposażeniem szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

  1. Projekt obejmuje zajęcia:

-         Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i w pisaniu

-         Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

-         Logopedia

-         Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

-         Gimnastyka korekcyjna

-         Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych
z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

 

§ 4 Zakres projektu

1.  W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:

 

Szkoła

Zajęcia dla dzieci z trudnościami

w czytaniu i pisaniu

liczba godzin

liczba dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

60h

10

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

60h

8

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim

90

15

Szkoła Podstawowa w Czernichowie

60h

14

Razem

270h

47

 

Szkoła

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

liczba godzin

liczba dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

30h

6

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

60h

8

Szkoła Podstawowa w Czernichowie

60h

12

Razem

150h

26

 

Szkoła

Logopedia

liczba godzin

liczba dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

60h

8

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim

90h

10

Szkoła Podstawowa w Czernichowie

60h

8

Razem

210h

26

 

Szkoła

Socjoterapia i psychoedukacja

liczba godzin

liczba dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim

30h

4

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim

30h

8

Razem

60h

12

 

Szkoła

Gimnastyka korekcyjna

liczba godzin

liczba dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim

90h

12

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim

60h

10

Szkoła Podstawowa w Czernichowie

60h

10

Razem

210h

32

 

Szkoła

Zajęcia rozwijające  zainteresowania
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

liczba godzin

liczba dzieci

Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim

30h

8

Razem

30h

8

Łączna liczba

930h

151

 

 

 

Rodzaj zajęć

Maksymalna liczba osób w grupie

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

8 osób

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

8 osób

Logopedia

4 osoby

Socjoterapia i psychoedukacja

10  osób

Gimnastyka korekcyjna

10 osób

Zajęcia rozwijające  zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

8 osób