[ Drukuj ]

Ogłoszenia

 

03.08.2012 r.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie informuje, że w bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Poniżej szczegółowe informacje do pobrania:

Informacja o warunkach uzyskania dofinansowania,

Wniosek o przyznanie dofinansowania,

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza,

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis,

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.

 

03.08.2012 r.

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATOWYM UL. BIELSKA 2 34-312 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE W TERMINIE:

OD 01.IX.2012 r. - 17.IX.2012 r.  w godz. 7.00 do 15.00 (dni robocze)

WNIOSKI MOŻNA POBIERAĆ OD DNIA 27.VIII.2012 r.

informacja o przyznawaniu stypendium

wniosek o przyznanie stypendium

katalog wydatków

oświadczenie

 

02.08.2012 r.

III ZAPYTANIE OFERTOWE– Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

w ramach projektu pt. „Akademia rozwoju - lepszy start w edukację”

(nr Projektu: WND-POKL.09.01.02-24-024/11), realizowanego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie zaprasza do składania ofert zawierających oszacowanie kosztu usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie następujących zajęć pozalekcyjnych:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz

2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu  w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim i Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - pobierz

4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

5. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim - pobierz

6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych wSzkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim i Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz

8. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim i Szkole Podstawowej w Czernichowie - pobierz

9. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim - pobierz

10. Zajęcia rozwijające zainteresowania u dzieci szczególnie uzdolnionych - pobierz

Wzór umowy zlecenia - pobierz

 

Termin składania ofert upływa dnia 14 sierpnia 2012 r. do godz. 14.30

 

25.07.2012 r.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami), Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy  artykułów spożywczych do szkół i przedszkoli w Gminie Czernichów tj.:

Artykuły ogólnospożywcze:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy art. ogólnospożywczych - pobierz

zestawienie cenowe artykułów spożywczych - pobierz

wzór umowy na dostawę artykułów ogólnospożywczych - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (art. ogólnospożywcze) - pobierz

Mięso i wędliny:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mięsa i wędlin - pobierz

zestawienie cenowe mięsa i wędlin - pobierz

wzór umowy na dostawę mięsa i wędlin - pobierz

formularz ofertowy (mięso i wędliny) - pobierz

Mrożonki:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mrożonek - pobierz

zestawienie cenowe mrożonek - pobierz

wzór umowy na dostawę mrożonek - pobierz

formularz ofertowy wykonawcy (mrożonki) - pobierz

Nabiał i artykuły mleczarskie:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy nabiału - pobierz

zestawienie cenowe nabiału - pobierz

wzór umowy na dostawę nabiału - pobierz

formularz ofertowy (nabiał) - pobierz

Warzywa i owoce:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy warzyw - pobierz

zestawienie cenowe warzywa - pobierz

wzór umowy na dostawę warzyw - pobierz

formularz ofertowy (warzywa) - pobierz

Pieczywo i artykuły piekarnicze:

zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pieczywa - pobierz

zestawienie cenowe pieczywa - pobierz

wzór umowy na dostawę pieczywa - pobierz

formularz ofertowy (pieczywo) - pobierz

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami), Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy  artykułów biurowych oraz środków czystości do szkół i przedszkoli w Gminie Czernichów tj.:

Artykuły biurowe:

zapytanie ofertowe dotyczące dostaw artykułów biurowych - pobierz

zestawienie cenowe artykułów biurowych - pobierz

wzór umowy na dostawę artykułów biurowych - pobierz

formularz ofertowy (art. biurowe) - pobierz

wyjaśnienie - pobierz i uzupełniony formularz ofertowy - pobierz

Środki czystości:

zapytanie ofertowe dotyczące dostaw środków czystości - pobierz

zestawienie cenowe środków czystości - pobierz

wzór umowy na dostawę środków czystości - pobierz

formularz ofertowy (środki czystości) - pobierz

 

 

II ZAPYTANIE OFERTOWE– Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie, ul. Bielska 2, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

w ramach projektu pt. „Akademia rozwoju - lepszy start w edukację”

(nr Projektu: WND-POKL.09.01.02-24-024/11), realizowanego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie zaprasza do składania ofert zawierających oszacowanie kosztu usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie następujących zajęć pozalekcyjnych:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - pobierz

2. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - pobierz

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - pobierz

4. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - pobierz

5. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy - pobierz

6. Zajęcia rozwijające zainteresowania u dzieci szczególnie uzdolnionych - pobierz

 

Wzór umowy zlecenia - pobierz