[ Drukuj ]

O Zespole

Gminny Zespół Oświaty w Czernichowie jest placówką działającą na zasadach jednostki budżetowej, powołaną Uchwałą Nr V/38/2007 Rady Gminy w Czernichowie z dnia 30 stycznia 2007 r.

Podstawowym celem Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie jest prowadzenie w imieniu Wójta Gminy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a w szczególności obsługa administracyjno-finansowa i nadzór w zakresie tych spraw oraz inicjowanie i koordynowanie zamierzeń w zakresie oświaty i wychowania.

Przedmiotem działań Gminnego Zespołu Oświatowego jest:

 1. obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych,
 2. gospodarowanie funduszem płac,
 3. opracowywanie wniosków do budżetu gminy,
 4. sporządzanie sprawozdawczości finansowej i statystycznej w zakresie realizowanych zadań,
 5. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacyjnej w placówkach oświatowych,
 6. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do szkół,
 7. dysponowanie środkami przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 8. dysponowanie środkami przeznaczonymi na realizację nagród organu prowadzącego,
 9. prowadzenie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb jednostek oświatowych.


Cele, zadania i strukturę organizacyjną oraz zakres działania określa Statut Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie.
Zwierzchnikiem służbowym jest dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
Środki na utrzymanie jednostki pochodzą z budżetu miasta.
Podstawowym zadaniem GZO jest zarząd organizacyjny, administracyjno-gospodarczy i finansowo-księgowy placówek oświatowych Gminy Czernichów, po zawarciu porozumienia z dyrektorami tych placówek.
Finansowanie placówek odbywa się ze środków otrzymanych z budżetu gminy, w tym z subwencji oświatowej. Podstawą realizacji wydatków są corocznie sporządzane szczegółowe plany finansowe. Z realizacji planu wydatków sporządzane są miesięczne sprawozdania finansowe oraz bilans, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu jednostki dla wszystkich placówek oświatowych.
Jednostka realizuje zadania z zakresu wynagrodzeń, sporządza deklaracje podatkowe, dokonuje zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych pracowników i rozlicza miesięczne składki ZUS, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, nalicza i rozlicza zasiłki pracownicze, rozlicza wszystkie inne potrącenia pracownicze, dotyczące wynagrodzeń, prowadząc pełną dokumentację z tego zakresu. Przekazuje do PFRON miesięczne informacje o stanie zatrudnienia oraz o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych.
Prowadzi pełną obsługę rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych dla wszystkich jednostek oświatowych.
GZO nadzoruje i koordynuje szkolenia pracownicze z zakresu BHP, organizuje okresowe przeglądy z zakresu prawa budowlanego, współpracuje z placówkami w zakresie realizacji remontów. Koordynuje sprawy związane z dowozem uczniów oraz rozlicza środki przeznaczone na ten cel.

Oprócz zadań podstawowych dysponuje środkami na:

 1. dowożenie uczniów,
 2. pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych,
 3. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. na nagrody organu prowadzącego.