[ Drukuj ]

Sprawozdanie z zakończenia projektu

„AKADEMIA ROZWOJU – LEPSZY START W EDUKACJĘ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice klas I – III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju, oraz uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia. Udział uczestników w projekcie został potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym i Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W roku szkolnym 2012/2013 w 4 szkołach podstawowych w Gminie Czernichów odbywały się zajęcia, których zadaniem było wsparcie uczniów w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

Dzieci objęte projektem bardzo chętnie brały udział w dodatkowych zajęciach. Uczniowie i uczennice klas I-III wykonywały ćwiczenia, doskonaliły technikę czytania, pisania i liczenia, zgłębiały wiadomości matematyczne i przyrodnicze, a także uczestniczyli w zajęciach korekcyjnych, logopedycznych i socjoterapeutycznych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia. Do nauki często wykorzystywane były formy zabawowe, które aktywizowały do pracy i dążyły do ukończenia ćwiczenia. Uczniowie i uczennice samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywali proste zadania i sprawnie analizowali ich treść.

W projekcie brały udział 4 szkoły podstawowe z terenu Gminy Czernichów:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzybrodziu Bialskim – łącznie 28 uczniów
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Międzybrodziu Bialskim – łącznie 36 uczniów
 • Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim – łącznie 58 uczniów
 • Szkoła Podstawowa w Czernichowie – łącznie 44 uczniów

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

W zajęciach uczestniczyło 53 uczniów (22 dziewczynek, 31 chłopców). Zrealizowano łącznie 270 godziny zajęć, w tym:

 • 60 godz. SP 1 Międzybrodzie Bialskie (6 dziewczynek, 8 chłopców- 2 gr.)
 • 60 godz. SP 2 Międzybrodzie Bialskie (1 dziewczynka, 7 chłopców- 2 gr.)
 • 90 godz. SP Międzybrodzie Żywieckie (10 dziewczynek, 7 chłopców- 3 gr.)
 • 60 godz. SP Czernichów (5 dziewczynek, 9 chłopców- 2 gr.)

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

W zajęciach uczestniczyło 28 uczniów (13 dziewczynek, 15 chłopców). Zrealizowano łącznie 150 godzin zajęć, w tym:

 • 30 godz. SP 1 Międzybrodzie Bialskie (4 dziewczynki, 4 chłopców- 1 gr.)
 • 60 godz. SP 2 Międzybrodzie Bialskie (4 dziewczynki, 4 chłopców- 2 gr.)
 • 60 godz. SP Czernichów (5 dziewczynek, 7 chłopców- 2 gr.)

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

W zajęciach uczestniczyło 27 uczniów (14 dziewczynek, 13 chłopców). Zrealizowano łącznie 210 godzin zajęć, w tym:

 • 60 godz. SP 2 Międzybrodzie Bialskie (5 dziewczynek, 3 chłopców- 2 gr.)
 • 90 godz. SP Międzybrodzie Żywieckie (3 dziewczynki, 8 chłopców- 1 gr.)
 • 60 godz. SP Czernichów (6 dziewczynek, 2 chłopców- 1 gr.)

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

W zajęciach uczestniczyło 32 uczniów (14 dziewczynek, 18 chłopców). Zrealizowano łącznie 210 godzin zajęć, w tym:

 • 90 godz. SP 2 Międzybrodzie Bialskie (6 dziewczynek, 6 chłopców- 3 gr.)
 • 60 godz. SP Międzybrodzie Żywieckie (4 dziewczynki, 6 chłopców- 3 gr.)
 • 60 godz. SP Czernichów (4 dziewczynki, 6 chłopców - 2 gr.)

Zajęcia rozwijające zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

W zajęciach uczestniczyło w 1 grupie 10 dzieci (w tym 4 dziewczynki i 6 chłopców). Zajęcia odbywały się w SP Międzybrodzie Żywieckie w liczbie 30 godzin.

Zajęcia socjoterapeutyczne

W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów (7 dziewczynek, 9 chłopców). Zrealizowano łącznie 60 godzin zajęć, w tym:

 • 30 godz. SP 1 Międzybrodzie Bialskie (3 dziewczynki, 3 chłopców- 1 gr.)
 • 30 godz. SP Międzybrodzie Żywieckie (4 dziewczynki, 6 chłopców- 1 gr.)

 

Podsumowując w poszczególnych placówkach zrealizowano:

 • 120 godz. SP 1 Międzybrodzie Bialskie
 • 270 godz. SP 2 Międzybrodzie Bialskie
 • 300 godz. SP Międzybrodzie Żywieckie
 • 240 godz. SP Czernichów

Łącznie w okresie X.2012r.-VI.2013r. zrealizowano 930 godziny zajęć lekcyjnych. W zajęciach wzięło udział 166 dzieci w tym 74 dziewczynki i 92 chłopców.

Obserwacja uczniów i uczennic podczas zajęć pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestnicząc na zajęciach wynieśli z nich rozszerzone wiadomości matematyczno-przyrodnicze, które znacznie wzbogaciły ich wiedzę.

Podczas realizacji zajęć w ramach projektu „Akademia rozwoju – lepszy start w edukację” wykorzystywane były pomoce dydaktyczne oraz zakupiony sprzęt w postaci: radiomagnetofon – 4 szt., kserokopiarki, dyktafon, laptop – 2 szt., stolik pod projektor, rzutnik, zestaw komputerowy, drukarka, stolik komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne atramentowe, który to uatrakcyjnił naukę i pozwolił na innowacyjne prowadzenie zajęć przez nauczycieli.

Współpraca z rodzicami była efektywna i systematyczna. Rodzice podczas odbierania dziecka z zajęć byli na bieżąco informowani o postępach uczniów. Nastąpił znaczny wzrost świadomości rodziców, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja projektu „Akademia rozwoju – lepszy start w edukację” została zakończona oraz przyniosła spodziewane efekty.

Analiza wyników początkowych i końcowych ankiet przeprowadzonych wśród rodziców uczestników projektu

Pytania do obu ankiet zostały bardzo podobnie skonstruowane, w pierwszej rodzice zakładali efekty i zadowolenie z wyników projektu a w końcowej dokonywali oceny efektów już przeprowadzonych zajęć i poziom zadowolenia z nich. Możliwości odpowiedzi było 3: „nie, tak, trudno powiedzieć”. Porównując wyniki ankiety początkowej i końcowej stwierdzić można, że większość rodziców uważa, iż projekt wpłynął na wyrównywanie trudności oraz szans edukacyjnych ich dzieci. Ogromna większość rodziców, uważa iż udział ich dziecka w projekcie podniósł ich świadomość w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wpłynął na pogłębienie wiedzy w zakresie realizowanych zajęć dodatkowych. Z ankiet wynika, że dzieci na koniec projektu stały się bardziej tolerancyjne i samodzielne, a zajęcia realizowane w ramach projektu przyczyniły się do uzyskania lepszych wyników w nauce i wpłynęły na rozwój zainteresowań dziecka.

Podsumowując należy stwierdzić, że po zakończeniu projektu ogólnie wzrosła liczba zadowolonych rodziców. Projekt przyniósł zamierzony skutek, gdyż dzięki niemu nastąpiło zmniejszenie trudności uczniów w nauce w problemowych dla nich przedmiotach co wynika z wyników przeprowadzonych „testów kompetencji”.

 

Koordynator projektu:

Anna Korbel